Spørsmålet partiene fikk

Kjære politikere!

 

Tusen takk for sist på Karenslyst og en fra vår side sett svært vellykka paneldebatt om båtpolitikk. Som en oppfølger vil vi i KNBF i samarbeid med Oslo motorbåtforening, gjerne «forstyrre» valgkamparbeidet med følgende spørsmål:

 

Vil partiet du tilhører sørge for å sikre strandsonen fra Kongen til Lysaker, slik at båtplasser, opplag, kyststier og badeplasser vernes mot utbygging av boliger og kontorer, på samme vis som Markagrensen er beskyttet?

 

Resultatet av denne kvalitative undersøkelsen, blir en artikkel som vi legger ut på KNBFs nettsider og som vi sprer på Facebook.

 

Jo raskere dere svarer, jo bedre. Er vi heldige, får vi publisert sak tirsdag eller onsdag. Vi er ute etter velbegrunnete ja- og nei-svar. Vi vil helst ha en begrunnelse i størrelsesorden 400 tegn med mellomrom.   

 

Vennlig hilsen

Cecilie Klem

Kommunikasjonsrådgiver i Kongelig norsk båtforbund

Tlf 90 81 79 97

Arbeiderpartiet

Emne:  SV: Båtpolitisk spørsmål Oslo
Dato:  Thu, 5 Sep 2019 12:23:45 +0000
Fra:  Anders Røberg-Larsen 
Til:  Cecilie Klem 

 
Hei,
 
Arbeiderpartiet var opptatte av å få inn båtpolitikk i byrådserklæringen når vi tiltrådte med det nye byrådet, og vi vil også være opptatte av dette dersom vi får fornyet tillit. Vi mener at Oslofjorden er en fantastisk ressurs for hele befolkningen. Vi er opptatte av at den skal være ren, tilgjengelig og tilrettelagt for aktiv bruk. Arbeiderpartiet vil forsvare allemannsretten og sørge for at øyer, strender og strandlinje er tilgjengelig for alle.
 
Arbeiderpartiet har programfestet at vi vil vurdere flere småbåthavner og samtidig sikre allmenheten fri ferdsel i nye og eksisterende småbåthavner. Vi vil jobbe for flere opplags- og havneplasser for småbåter, kajakk og kanoer. Vi vil at idrettsliv på sjøen i større grad skal inkluderes ved neste rullering av
behovsplanen for idrett og friluftsliv. Behovsplanen er et gjennomarbeidet verktøy som vil kunne fungere godt som et overordnet styringsverktøy. Ved å få inn idrettsliv på sjøen vil vi sikre muligheten til å prioritere og sikre gjennomføringen.  
 
Utviklingen av Skøyen-området og den nye Fornebubanen har gjort Bestumkilen aktuell for ny utvikling. Et fullverdig alternativ for båtopplaget og båtinteressene må sikres i videre planer. For Arbeiderpartiet er det viktig å få åpnet opp området slik at fjorden blir tilgjengelig for flere.
 
Med vennlig hilsen
 
Anders Ø. Røberg-Larsen
Komiteleder (Ap)
Byutviklingskomiteen

Oslo Bystyre

 

Høyre

Fra: Pia Farstad von Hall 
Dato: 5. september 2019 kl. 10:09:38 CEST
Til: Cecilie Klem 
Emne: SV: Båtpolitisk spørsmål Oslo
 

Høyre er opptatt av å ta vare på det som er igjen av sjøkant i Oslo. Vi vil sikre disse områdene, samtidig som det må være mulig å bruke sjøkanten til båtliv og bading. En bestemmelse om vern må derfor ta hensyn til at sjøkanten kan brukes av båtfolket og de som ønsker å bruke sjøen til rekreasjon. Vernebestemmelsene i Marka er svært strenge og er derfor vanskelig overførbar ti sjøkanten. Da blir det ikke båtliv.

 

 

Fremskrittspartiet

Fra: Camilla Wilhelmsen 
Dato: 2. september 2019 kl. 13:51:14 CEST
Til: Cecilie Klem 
Emne: SV: Båtpolitisk spørsmål Oslo
 

Ja, Fremskrittspartiet vil ta vare på og bevare det rike båtlivet og mulighetene strandsonen i dette området gir. Vi har gått mot forslag om boligbygging i det nevnte området og vil fortsette å gjøre det for å ta vare på de kvalitetene som allerede er der og sikre at kontakten med sjøen forblir en mulighet for flest mulig. Båtopplaget i Bestumkilen skal ikke kunne flyttes uten en fullgod erstatning.

 

Hilsen Camilla

 

Venstre

Fra: Julianne Ferskaug 
Dato: 3. september 2019 kl. 15:27:17 CEST
Til: Cecilie Klem 
Emne: Re: Båtpolitisk spørsmål Oslo
 

Hei,

 

Beklager sent svar, men her kommer det:

 

Ja. Venstre har alltid vært opptatt av å ta vare på strandsonen og tilrettelegge for tilgang til sjøen og strandområdene. Det kommer vi til å fortsette med. Derfor sier vi nei til nedbygging av Bestumkilen med kontorer og boliger, og derfor har vi også jobbet fram nettopp kyststien og Havnepromenaden som sikrer allmenheten tilgang til sjøkanten. Båtlivet på Oslofjorden er en viktig del av byens identitet, og noe som må tas vare på og videreutvikles.

 

Mvh

Julianne Ferskaug

MDG

Fra: Rasmus Raabo Reinvang 
Dato: 3. september 2019 kl. 14:17:17 CEST
Til: Cecilie Klem 
Kopi: Einar Wilhelmsen , Marie Helene Loe Halvorsen 
Emne: SV: Båtpolitisk spørsmål Oslo

Vil partiet du tilhører sørge for å sikre strandsonen fra Kongen til Lysaker, slik at båtplasser, opplag, kyststier og badeplasser vernes mot utbygging av boliger og kontorer, på samme vis som Markagrensen er beskyttet?

Svar fra MDG

MDG er sterkt opptatt av at byggeforbudet i en 100-meters sone langs kysten opprettholdes og håndheves strengt. MDG jobber for å holde strandsonen fra Kongen til Lysaker mest mulig tilgjengelig for folk flest samtidig som vi ivaretar Oslos småbåtmiljø. Den kommende Fornebubanen gjør at en mer bymessig utvikling er aktuelt i områder som Bestumkilen. MDG mener at slik utvikling ikke må gå på bekostning av allmenhetens tilgang til fjorden – tvert i mot må en slik utvikling åpne opp adgang til fjorden for flere og sikre kyststi/havnepromenade, badeplasser og grønt mot fjorden. MDG mener at båtopplaget i Bestumkilen ikke bør flyttes før man har et godt alternativ som ivaretar det lokale småbåtmiljøets interesser på en god måte.

Med vennlig hilsen 

Rasmus Reinvang

SV

 
Fra: Beate Bruun 
Dato: 5. september 2019 kl. 22:42:51 CEST
Til: Cecilie Klem 
Emne: Re: Båtpolitisk spørsmål Oslo
 

Hei, og takk for sist!

Her er svaret fra SV, der Ullern og Oslos SVs meninger og program er ivaretatt:

SV vil hindre privatisering og nedbygging i strandsonen og følge intensjonene i strandloven. Det innebærer å gjøre strandsonen mer tilgjengelig for allmennheten bl.a. gjennom oppkjøp av strandeiendommer, og at offentlig sjøtilgang må sikres når nye områder langs fjorden planlegges for utbygging. SV vil få utformet en helhetlig bevaringsplan for Oslofjorden som involverer alle berørte kommuner og omfatter fjorden og alle brukere. Denne skal sørge for opprettelse av marine verneområder, restaurering og opprydding av marin forurensing. 

SV vil fullføre kyststien langs sjøkanten, ruste opp badestrendene og etablere nye folkebad i Oslofjorden, også langs den aktuelle strandstrekningen. Vi vil prioritere økt vedlikehold og tilrettelegging for å bevare og styrke Oslos blågrønne struktur langs fjorden - og på øyene. 

SV vil etablere flere småbåthavner og anlegg for kajakk og kano, og sikre at alle små og store båthavner har gode oppdaterte avfallsplaner og -mottak. SV vil flytte båtopplaget i Bestumkilen, men ikke før det er funnet en løsning på erstatning av opplaget. Båtkulturen og båtlivet i Bestumkilen og andre steder i Oslofjorden vil SV at tas vare på, og vi vil styrke skjærgårdstjenesten i indre fjord gjennom økte bevilgninger.

 
Med vennlig hilsen Beate Bruun, leder og 1.kandidat for Ullern SV